Bijbel
PSALM 119.

Het gouden alfabet


Aleph.

1 WELGELUKZALIG zijn 1de oprechten van wandel, adie in de wet des HEEREN gaan. 2 Welgelukzalig zijn zij die Zijn 2getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken; 3 Ook 3geen onrecht werken, maar wandelen 4in Zijn wegen. 4 HEERE, Gij hebt geboden 5dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. 5 Och, dat 6mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren! 6 Dan zou ik 7niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden. 7 Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik 8de rechten Uwer gerechtigheid geleerd zal hebben. 8 Ik zal Uw inzettingen bewaren; 9verlaat mij niet al te zeer.
Beth.

9 10Waarmede zal 11de jongeling zijn pad zuiver houden? 12Als hij dat houdt naar Uw woord. 10 Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. 11 Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou. 12 HEERE, Gij zijt 13gezegend, leer mij Uw inzettingen. 13 Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten 14Uws monds. 14 Ik ben vrolijker 15in den weg Uwer getuigenissen 16dan over allen rijkdom. 15 Ik zal 17Uw bevelen overdenken, en op 18Uw paden letten. 16 Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; 19Uw woord zal ik niet vergeten.
Gimel.

17 bDoe wel bij 20Uw knecht, dat ik leve en Uw woord beware. 18 Ontdek 21mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet. 19 22Ik ben ceen vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor mij niet. 20 Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te allen tijde. 21 Gij scheldt de vervloekte hovaardigen, die van Uw geboden 23afdwalen. 22 24Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb Uw getuigenissen onderhouden. 23 Als zelfs de vorsten zittende 25tegen mij gesproken hebben, heeft 26Uw knecht Uw inzettingen 27betracht. 24 dOok zijn Uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. d
Daleth.

25 28Mijn ziel kleeft aan het stof; 29maak mij levend naar Uw woord. 26 30Ik heb U mijn wegen verteld, en Gij hebt mij verhoord; eleer mij Uw inzettingen. 27 Geef mij den weg Uwer bevelen te verstaan, opdat ik Uw wonderen betrachte. 28 Mijn ziel drupt weg van treurigheid; 31richt mij op naar Uw woord. 29 Wend van mij 32den weg der valsheid, en 33verleen mij genadiglijk Uw wet. 30 Ik heb verkoren 34den weg der waarheid, Uw rechten heb ik mij voorgesteld. 31 Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; o HEERE, beschaam mij niet. 32 Ik zal den weg Uwer geboden lopen, 35als Gij mijn hart verwijd zult hebben.
He.

33 HEERE, leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden 36ten einde toe. 34 Geef mij het verstand, en ik zal Uw wet houden, ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte. 35 Doe mij treden op het pad Uwer geboden, want daarin heb ik lust. 36 Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet tot 37gierigheid. 37 38Wend mijn ogen af, dat zij geen 39ijdelheid zien; 40maak mij levend 41door Uw wegen. 38 Bevestig Uw toezegging aan Uw knecht, 42die Uw vreze toegedaan is. 39 43Wend mijn smaadheid af, die ik vreze; want Uw rechten zijn 44goed. 40 Zie, 45ik heb een begeerte tot Uw bevelen; maak mij levend door Uw gerechtigheid.
Vau.

41 En dat mij Uw goedertierenheden overkomen, o HEERE, 46Uw heil, naar Uw toezegging; 42 47Opdat ik mijn smader 48wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op Uw woord. 43 En ruk 49het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op Uw rechten. 44 Zo zal ik Uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. 45 En ik zal wandelen 50in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb. 46 Ook zal ik 51voor koningen spreken van Uw getuigenissen en mij niet schamen. 47 En ik zal mij vermaken in Uw geboden, die ik liefheb. 48 En ik zal mijn handen 52opheffen naar Uw geboden, die ik liefheb, en 53ik zal Uw inzettingen betrachten.
Zain.

49 Gedenk 54des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen. 50 Dit is mijn troost in mijn ellende; want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. 51 De hovaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot; nochtans ben ik van Uw wet niet geweken. 52 Ik heb gedacht, o HEERE, aan 55Uw oordelen 56vanouds aan, en heb mij getroost. 53 57Grote beroering heeft mij bevangen 58vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten. 54 Uw inzettingen zijn mij 59gezangen geweest 60ter plaatse mijner vreemdelingschappen. 55 fHEERE, des nachts ben ik Uws Naams gedachtig geweest, en heb Uw wet bewaard. 56 61Dat is mij geschied, omdat ik Uw bevelen bewaard heb.
Cheth.

57 De HEERE is 62mijn Deel; ik heb gezegd dat ik Uw woorden zal bewaren. 58 Ik heb Uw aanschijn 63ernstiglijk gebeden van ganser harte; zijt mij genadig naar Uw 64toezegging. 59 Ik heb 65mijn wegen bedacht, en heb mijn voeten gekeerd tot Uw getuigenissen. 60 Ik heb gehaast en niet vertraagd Uw geboden te onderhouden. 61 De goddeloze 66hopen hebben mij beroofd; nochtans heb ik Uw wet niet vergeten. 62 67Te middernacht sta ik op om U te loven, voor de rechten Uwer gerechtigheid. 63 Ik ben een gezel van allen die U vrezen, en van hen die Uw bevelen onderhouden. 64 HEERE, de aarde is vol van Uw goedertierenheid; leer mij Uw inzettingen.
Teth.

65 Gij hebt bij Uw knecht goedgedaan, HEERE, 68naar Uw woord. 66 Leer mij 69een goeden zin en wetenschap, want ik heb aan Uw 70geboden geloofd. 67 Eer ik 71verdrukt werd, 72dwaalde ik; maar nu onderhoud ik 73Uw woord. 68 Gij zijt goed en goeddoende; leer mij Uw inzettingen. 69 De hovaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd; doch ik bewaar Uw bevelen van ganser harte. 70 Hun hart 74is vet als smeer, maar ik heb vermaak in Uw wet. 71 Het is mij goed dat ik 75verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde. 72 De wet Uws monds is mij beter dan g76duizenden van goud of zilver. g
Jod.

73 hUw 77handen hebben mij gemaakt en bereid; maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden lere. 74 Die U vrezen, 78zullen mij aanzien en zich verblijden, 79omdat ik op Uw woord gehoopt heb. 75 Ik weet, HEERE, dat Uw gerichten 80de gerechtigheid zijn, en dat Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. 76 Laat toch Uw goedertierenheid zijn om mij te troosten, naar Uw toezegging aan Uw knecht. 77 Laat mij Uw barmhartigheden overkomen, opdat ik leve; want Uw wet is 81al mijn vermaking. 78 Laat de hovaardigen beschaamd worden, omdat zij mij met leugen nedergestoten hebben; doch ik betracht Uw geboden. 79 82Laat hen tot mij keren die U vrezen, en die 83Uw getuigenissen 84kennen. 80 Laat mijn hart oprecht zijn tot Uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde.
Caph.

81 85Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil; 86op Uw woord heb ik gehoopt. 82 Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw toezegging, terwijl ik zeide: Wanneer zult Gij 87mij vertroosten? 83 Want 88ik ben geworden als een lederen zak in den rook; doch Uw inzettingen heb ik niet vergeten. 84 Hoevele zullen 89de dagen Uws knechts zijn? Wanneer zult Gij 90recht doen over mijn vervolgers? 85 De hovaardigen 91hebben mij putten gegraven, 92hetwelk niet is naar Uw wet. 86 Al Uw geboden 93zijn waarheid; zij vervolgen mij met leugen, help mij. 87 Zij hebben mij bijna vernietigd 94op de aarde, maar ik heb Uw bevelen niet verlaten. 88 Maak mij levend naar Uw goedertierenheid; dan zal ik 95de getuigenis Uws monds onderhouden.
Lamed.

89 O HEERE, Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. 90 iUw getrouwheid is van geslacht tot geslacht; Gij hebt de aarde vastgemaakt, en zij blijft staan; 91 96Naar Uw ordinantiën blijven 97zij nog heden staan, want zij alle 98zijn Uw knechten. 92 Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk 99allang vergaan. 93 Ik zal Uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt Gij mij levend gemaakt. 94 Ik ben Uwe, behoud mij, want ik heb Uw bevelen gezocht. 95 De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan; ik neem acht op Uw getuigenissen. 96 In 100alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar Uw 101gebod is zeer wijd.
Mem.

97 Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is 102mijn betrachting den gansen dag. 98 103Zij maakt mij door Uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want 103zij is in eeuwigheid bij mij. 99 Ik ben 104verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen mijn 105betrachting zijn. 100 Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik Uw bevelen bewaard heb. 101 Ik heb mijn voeten 106geweerd van alle kwade 107paden, opdat ik Uw woord zou onderhouden. 102 Ik ben niet geweken van Uw rechten, want Gij hebt mij geleerd. 103 Hoe kzoet zijn Uw 108redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond! 104 Uit Uw bevelen krijg ik verstand; daarom haat ik 109alle leugenpaden.
Nun.

105 Uw woord is een 110lamp voor mijn 111voet en een licht voor mijn pad. 106 lIk heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal 112de rechten Uwer gerechtigheid. 107 Ik ben gans zeer verdrukt, HEERE, maak mij levend naar Uw woord. 108 Laat U toch, o HEERE, welgevallen de 113vrijwillige offeranden mijns monds; en leer mij Uw rechten. 109 114Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand; nochtans vergeet ik Uw wet niet. 110 De goddelozen hebben mij een strik 115gelegd; nochtans ben ik niet afgedwaald van Uw bevelen. 111 Ik heb Uw getuigenissen genomen 116tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid. 112 Ik heb mijn hart geneigd 117om Uw inzettingen eeuwiglijk te doen, 118ten einde toe.
Samech.

113 Ik haat 119de kwade ranken, maar heb Uw wet lief. 114 120Gij zijt mijn Schuilplaats en 121mijn Schild, op Uw woord heb ik gehoopt. 115 Wijkt van mij, gij boosdoeners, dat ik de geboden mijns Gods moge bewaren. 116 Ondersteun mij 122naar Uw toezegging, opdat ik leve; en laat mij niet beschaamd worden over mijn hoop. 117 Ondersteun mij, zo zal ik behouden zijn; dan zal ik mij steeds in Uw inzettingen 123vermaken. 118 Gij vertreedt al degenen die van Uw inzettingen afdwalen, want hun bedrog is 124leugen. 119 125Gij doet alle goddelozen der aarde weg als 126schuim; daarom heb ik Uw getuigenissen lief. 120 127Het haar mijns vleses is te berge gerezen 128van verschrikking voor U, en ik heb gevreesd voor Uw oordelen.
Ain.

121 Ik heb recht en gerechtigheid gedaan; geef mij niet over aan mijn onderdrukkers. 122 129Wees borg voor Uw knecht ten goede; laat de hovaardigen mij niet onderdrukken. 123 Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw heil, en 130naar de toezegging Uwer rechtvaardigheid. 124 Doe bij Uw knecht naar Uw goedertierenheid, en leer mij Uw inzettingen. 125 Ik ben Uw knecht, maak mij verstandig, en ik zal Uw getuigenissen kennen. 126 Het is tijd 131voor den HEERE dat Hij werke, want 132zij hebben Uw wet 133verbroken. 127 Daarom 134heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan het fijnste goud. 128 Daarom heb ik 135al Uw bevelen, van alles, voor recht gehouden; maar 136alle vals pad heb ik gehaat.
Pe.

129 Uw getuigenissen 137zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel. 130 mDe 138opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende. 131 139Ik heb mijn mond wijd opengedaan en gehijgd, want ik heb 140verlangd naar Uw geboden. 132 Zie mij aan, wees mij genadig, 141naar het recht aan degenen die Uw Naam beminnen. 133 142Maak mijn voetstappen vast in Uw woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. 134 Verlos mij van des mensen 143overlast, en ik zal Uw bevelen onderhouden. 135 n144Doe Uw aangezicht lichten over Uw knecht, en leer mij Uw inzettingen. 136 145Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat 146zij Uw wet niet onderhouden.
Tsade.

137 HEERE, Gij zijt rechtvaardig, en elkeen Uwer oordelen is recht. 138 Gij hebt 147de gerechtigheid Uwer getuigenissen en de waarheid 148hogelijk geboden. 139 Mijn ijver 149heeft mij doen vergaan, omdat mijn wederpartijders Uw woorden vergeten hebben. 140 oUw woord is 150zeer gelouterd, en Uw knecht heeft het lief. 141 Ik ben klein en veracht, doch Uw bevelen vergeet ik niet. 142 Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid, en 151Uw wet is de waarheid. 143 Benauwdheid en angst 152hebben mij getroffen, doch Uw geboden zijn mijn vermakingen. 144 De gerechtigheid Uwer getuigenissen is in der eeuwigheid; doe ze mij verstaan, zo zal ik leven.
Koph.

145 Ik heb van ganser harte geroepen; verhoor mij, o HEERE, ik zal Uw inzettingen bewaren. 146 Ik heb U aangeroepen, verlos mij; en ik zal Uw getuigenissen onderhouden. 147 pIk 153ben de morgenschemering voorgekomen en heb geschrei gemaakt; op Uw woord heb ik gehoopt. 148 qMijn 154ogen komen de nachtwaken voor, om Uw rede te betrachten. 149 Hoor mijn stem naar Uw goedertierenheid, o HEERE, maak mij levend naar Uw 155recht. 150 Die 156kwade praktijken najagen, 157genaken mij, zij wijken verre van Uw wet. 151 Maar Gij, HEERE, zijt 158nabij; en al Uw geboden zijn waarheid. 152 Vanouds heb ik geweten van Uw getuigenissen, dat 159Gij ze in eeuwigheid gegrond hebt.
Resch.

153 Zie mijn ellende aan en help mij uit, want Uw wet heb ik niet vergeten. 154 160Twist mijn twistzaak en verlos mij, maak mij levend naar Uw toezegging. 155 Het heil 161is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen niet. 156 HEERE, Uw barmhartigheden zijn 162vele; maak mij levend 163naar Uw rechten. 157 Mijn vervolgers en mijn wederpartijders zijn vele, maar van Uw getuigenissen wijk ik niet. 158 Ik heb gezien 164degenen die trouwelooslijk handelen, en het verdroot mij, dat zij Uw woord niet onderhielden. 159 Zie aan, dat ik Uw bevelen liefheb; o HEERE, maak mij levend naar Uw goedertierenheid. 160 165Het begin Uws woords is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht Uwer gerechtigheid.
Schin.

161 De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar 166mijn hart heeft gevreesd voor Uw woord. 162 Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als een die een groten buit vindt. 163 Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van, maar Uw wet heb ik lief. 164 Ik loof U 167zevenmaal des daags, over de rechten Uwer gerechtigheid. 165 Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en 168zij hebben geen aanstoot. 166 O HEERE, ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden. 167 Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen, en ik heb ze zeer lief. 168 Ik onderhoud Uw bevelen en Uw getuigenissen, want 169al mijn wegen zijn voor U.
Thau.

169 O HEERE, laat mijn geschrei voor Uw aanschijn genaken, maak mij verstandig naar Uw woord. 170 Laat mijn smeken voor Uw aanschijn komen, 170red mij naar Uw toezegging. 171 Mijn lippen zullen Uw lof 171overvloediglijk uitstorten, als Gij mij Uw inzettingen zult geleerd hebben. 172 Mijn tong zal spraak houden 172van Uw rede, want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid. 173 Laat Uw hand 173mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen verkoren. 174 O HEERE, ik verlang 174naar Uw heil, en 175Uw wet is al mijn vermaking. 175 Laat 176mijn ziel leven en zij zal U loven, en 177laat Uw rechten mij helpen. 176 rIk 178heb gedwaald 179als een verloren schaap; 180zoek 181Uw knecht, want Uw geboden heb ik niet vergeten.

Op rijm om te zingen

1 Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten;
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet;
Welzalig die, bij dagen en bij nachten,
Gods wil bepeinst, en Hem, als 't hoogste goed,
Van harte zoekt met ingespannen krachten.
2 Die, wars van 't kwaad, niet in de zonde leeft;
Maar zijnen gang bestiert naar 's HEEREN wetten.
Gij grote God, Die ons bevelen geeft,
Gij eist, dat w' op Uw woord gestadig letten,
En dat w' ons hart, aan Uwen wil verkleefd,
Geduriglijk op Uwe wegen zetten.
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.
4 Ik zal, oprecht van hart, Uw Naam, o Heer',
Gestaag den roem van Uwe grootheid geven;
Als ik 't gezag en 't heilig oogmerk leer
Van 't vlekk'loos recht, door Uwe hand beschreven.
'k Zal Uw geboôn bewaren tot Uw eer;
Verlaat mij toch niet gans'lijk in dit leven.
5 Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheên omsingeld, rein bewaren?
Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad.
U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van 't spoor, in Uw geboôn vervat,
Niet dwalen, Heer'; laat mij niet hulp'loos varen.
6 'k Heb in mijn hart Uw rede weggelegd,
Opdat ik mij mocht wachten voor de zonden.
Gij zijt, o HEER', gezegend; leer Uw knecht
Door 't Godd'lijk woord, een helder licht bevonden,
En door Uw Geest, al d' eisen van Uw recht;
Zo wordt Uw eer nooit stout door mij geschonden.
7 'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen;
Uit al den schat van 't grote wereldrond
Is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen,
Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond,
Door mij betracht, en and'ren aangeprezen.
8 Ik zal, o God, bepeinzen Uwe wet,
In 't onderzoek van Uw bevelen waken;
Terwijl mijn ziel op Uwe paden let.
In Uw geboôn zal zich mijn geest vermaken,
En, daar ik hulp verwacht op mijn gebed,
Uw heilig woord vergeten, noch verzaken.
9 Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer',
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.
10 Ik ben, o Heer', een vreemd'ling hier beneên;
Laat Uw geboôn op reis mij niet ontbreken,
Daar mijne ziel, omringd door duisterheên,
Zo dikwijls van verlangen is bezweken,
Om U te zien ter hoge vierschaar treên,
Tot straf van hen die snood zijn afgeweken.
11 Gij scheldt en straft vervloekte hovaardij,
Gewend zo wijd van Uw geboôn te dwalen.
Dat toch Uw gunst mijn ziel van smaad bevrij',
Die op mijn hoofd veracht'lijk neer zou dalen;
Daar 'k U mijn dienst, naar Uw getuig'nis, wij',
Om nooit Uw straf mij op den hals te halen.
12 Wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht,
In 't hoog gestoelt' op Uwen knecht gebeten,
Heb ik mijn weg naar Uw geboôn gericht,
En die betracht met een oprecht geweten;
Ook waren zij mijn raadsliên en mijn licht;
'k Heb, met vermaak, mijn tijd daarin gesleten.
13 Hoe kleeft mijn ziel aan 't stof; ai, zie mijn nood;
Herstel mij, doe mij naar Uw woord herleven.
'k Lei voor Uw oog mijn weg en handel bloot;
En welk een angst mij immermeer deed beven,
Gij hebt verhoord; maak voorts Uw weldaân groot,
En laat Uw wet mij onderrichting geven.
14 Och, dat ik klaar en onderscheiden zag,
Hoe 'k mij naar Uw bevelen moet gedragen,
Uw wond'ren recht betrachten dag aan dag!
Mijn ziel druipt weg van treurigheid en klagen;
Ai, richt mij op, verander mijn geklag;
Wil naar Uw woord mij gunstig onderschragen.
15 Weer snood bedrog, o God, van mijn gemoed;
Laat Uw genâ mij Uwe wetten leren;
Ik kies den weg der waarheid voor mijn voet,
Om mij van 't pad der zonden af te keren;
Uw rechten, die zo heilig zijn en goed,
Steld' ik mij voor; die wil ik need'rig eren.
16 Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd;
Het zal op Uw getuigenissen hopen;
Beschaam mij niet, wil mij, in U verheugd,
Tot Uwe vrees, o HEER', gestadig nopen.
Als Gij mijn hart verwijdt door ware vreugd,
Zal ik het pad van Uw geboden lopen.
17 Leer mij, o HEER', den weg, door U bepaald,
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.
18 Doe mij op 't pad van Uw geboden treên;
Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen;
Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen.
Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen,
O Heer', naar Uw getuigenis alleen;
Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.
19 Wend, wend mijn oog van d' ijdelheden af;
Verlevendig mijn hart door Uwe wegen;
Dat mij 't betreên dier paden vreugd verschaff';
Bevestig toch aan Uwen knecht den zegen,
Waartoe Uw woord hem blijde hope gaf;
Hij is oprecht tot Uwe vrees genegen.
20 Weer van mij af de smaadheid, die ik vrees;
Uw rechten, Heer', zijn goed en vrij van vlekken,
Waarom ik die gestaag als heilig prees;
Zie al mijn lust tot Uw bevel zich strekken.
Och, dat er kracht en leven in mij rees!
Wil die door Uw gerechtigheid verwekken.
21 Dat mij, o HEER', Uw goedertierenheid
Toch overkoom', naar Uw beloftenissen;
Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid;
Dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen;
Want ik vertrouw op 't woord mij toegezeid;
Geen leed zal 't ooit uit mijn geheugen wissen.
22 Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer
Van mijnen mond; ik hoop op Uwe rechten,
Waarin Gij trouw gezorgd hebt voor Uw eer;
Dan houd ik steeds, o God, met al Uw knechten,
Uw heil'ge wet; dan zal ik meer en meer
Daar eeuwig en altoos het hart aan hechten.
23 Dan wandel ik vol moed op ruimer baan,
Omdat mijn ziel gezocht heeft Uw bevelen;
Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan,
Hoezeer mij Uw getuigenissen strelen;
Dan zal ik mij niet schamen, noch Uw daân
Uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen.
24 'k Zal Uw geboôn, die ik oprecht bemin,
Mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten;
Ik reken die mijn allergrootst gewin;
Ik grijp ernaar, en zal er heil uit wachten;
Ik heb ze lief, en zal met hart en zin,
Al 't geen Gij ooit hebt ingezet, betrachten.
25 Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht,
Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven;
Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd;
Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven;
Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd,
Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven.
26 't Hovaardig volk heeft mij op 't felst bespot;
'k Ben echter niet van Uwe wet geweken;
Ik dacht, o HEER', aan hun rampzalig lot,
En Uw gericht, vanouds af reeds gebleken;
Hoe kort van duur is al het aards genot!
'k Heb mij getroost, mijn ziel is niet bezweken.
27 Daar ik moet zien, hoe snoodaards Uwe wet
Verlaten, heeft beroering mij bevangen;
Maar van het recht dat Gij hebt ingezet,
Heb ik gemaakt mijn blijde lofgezangen;
In vreemd'lingschap heeft niets die vreugd belet,
Wat nijpend leed daar mijn gemoed mocht prangen.
28 'k Heb, HEER', des nachts aan Uwen Naam gedacht;
Uw wet bewaard; Uw deugden niet vergeten.
Dat heil, dien troost hebt Gij mij toegebracht,
En zoveel tijd heb ik met vreugd gesleten,
Omdat ik Uw bevelen nam in acht,
En die bewaard' in een oprecht geweten.
29 De HEER' is mijn genoegzaam deel, mijn goed;
Ik heb gezegd: Ik zal Uw woord bewaren.
'k Heb U gebeên met mijn geheel gemoed,
Dat zich Uw heil aan mij mocht openbaren;
Wees naar Uw woord genadig; ai, behoed,
Behoed Uw knecht, en red hem uit gevaren.
30 Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan;
Mijn voet gekeerd tot Uw getuigenissen,
En mij gehaast die paden in te slaan,
Waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen;
'k Heb niet vertraagd, om, op die effen baan,
Het doel van Uw geboden niet te missen.
31 Een godd'loos rot heeft mij ten roof gesteld;
Nochtans heb ik Uw wetten niet vergeten;
Te middernacht heb ik Uw lof vermeld;
Dan sta ik op, om met een blij geweten
Het recht, dat Uw gerechtigheid verzelt,
Tot Uwen roem, ten breedste uit te meten.
32 Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
Van allen die Uw Naam ootmoedig vrezen,
En leven naar Uw Goddelijk bevel.
O HEER', hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen!
Gij doet op aard' aan alle scheps'len wel;
Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!
33 Gij hebt veel goeds bij Uwen knecht gedaan;
Hem, naar Uw woord, gered uit al zijn noden;
Leer mij, o HEER', een goeden zin verstaan,
En wetenschap, der dwazen waan ontvloden;
Wijs Gij mij Zelf den weg der waarheid aan,
Naardien ik heb geloofd aan Uw geboden.
34 'k Sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in;
Maar nu, geleerd, houd ik Uw woord en wegen.
Wat zijt Gij goed! Wat schenkt Uw mensenmin
Aan ieder die U vreest, al milden zegen!
Leer mij Uw wet in haren rechten zin,
En maak mijn hart tot Uw geboôn genegen.
35 't Hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij;
Doch ik bewaar van harte Uw bevelen;
Hun hart is vet als smeer, vol hovaardij;
Dies zullen zij in Uwe gunst niet delen;
Maar Uwe wet, waarin ik mij verblij',
Zal met het zoetst vermaak mijn zinnen strelen.
36 't Is goed voor mij verdrukt te zijn geweest,
Opdat ik dus Uw Godd'lijk recht zou leren;
Sinds heeft mijn hart voor hovaardij gevreesd;
Ai, doe mij steeds Uw wil als heilig eren;
Ver boven goud, en zilver, en wat meest
Den mens bekoort, zal ik Uw wet waarderen.
37 Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid;
Ai, maak mij ook verstandig in Uw wetten;
Zo leer ik Uw geboôn en heiligheid;
Al wie U vreest, zal op mijn heilstaat letten,
Verheugd, dat ik, door Uwe hand geleid,
Niet vrucht'loos op Uw woord mijn hoop mocht zetten.
38 Ik weet, o HEER', dat Uw gerichten zijn
Gerechtigheid, en Gij mij liet verdrukken
Uit enk'le trouw. Och, dat Uw gunst verschijn',
Om mij uit angst en nijpend leed te rukken;
Troost mij, Uw knecht, die nu angstvallig kwijn;
Mij is die troost beloofd in ongelukken.
39 Breng over mij al Uw barmhartigheên,
Opdat ik leev'; want al mijn vergenoegen,
Al mijn vermaak is in Uw wet alleen.
Beschaam, die zo hovaardig zich gedroegen,
Wier leugentong zo vals mij heeft bestreên;
Doch ik wil mij naar Uw geboden voegen.
40 Dat ieder die U vreest, zich tot mij keer',
Die kundig is in Uw getuigenissen.
Maak, dat mijn hart oprecht Uw lessen eer';
Dat niets die ooit uit mijne ziel moog' wissen;
Opdat ik niet beschaamd word', laat, o Heer',
Laat mij die gunst op aarde nimmer missen.
41 Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat;
Daar z' aan Uw heil met al haar lust blijft hangen,
Waarop Uw woord mij hoop gegeven had;
Mijn ogen zijn bezweken van verlangen
Naar 't geen mij was beloofd, terwijl ik bad:
"Wanneer, o God, zal ik Uw troost ontvangen?"
42 Ik ben, helaas, een leed'ren zak gelijk,
Die al zijn vocht heeft in den rook verloren;
Hoewel ik niet van Uwe wetten wijk.
Hoe lang blijft nog Uw knecht dit leed beschoren?
Wanneer zult Gij, opdat mijn onschuld blijk',
Hen rechten, die mijn rust, uit wrevel, storen?
43 Een listig volk heeft, boos en trots van aard,
Tot mijnen val een diepen put gegraven;
Hoezeer Uw wet daartegen zich verklaart.
Al Uw geboôn zijn waarheid; 'k wil die staven.
Ik word vervolgd, met leugentaal bezwaard;
Help mij, o Heer', ten spijt dier zondeslaven.
44 Zij hebben mij bijkans op aard' vernield,
Maar ik bleef Uw bevelen dierbaar achten.
Ai, beur mij op, laat mij, met moed bezield,
Weer leven, en op Uwe goedheid wachten;
Dan zal ik steeds, daar mij Uw trouw behield,
't Getuigenis van Uwen mond betrachten.
45 O HEER', Uw woord bestaat in eeuwigheid,
Daar 't hemelheir zich schikt naar Uw bevelen;
In Uwe trouw, zo gunstig toegezeid,
Zal elk geslacht, ja, 't eind der eeuwen delen;
Deez' aard' is hecht door Uwe hand bereid;
Haar stand blijft vast, al wiss'len haar tonelen.
46 De hemel blijft nog met den aardkloot staan,
Naar Uw bevel; zij alle zijn Uw knechten.
Ik waar' reeds lang in mijnen druk vergaan,
Indien ik mij met Uwe wet en rechten,
Tot mijn vermaak en troost, niet had beraân,
Om aan Uw trouw alleen mijn hoop te hechten.
47 'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord;
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven;
'k Ben d' Uwe, Heer', geleid mij ongestoord;
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven;
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord,
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven.
48 Der bozen schaar heeft lang op mij gewacht,
Om mij te doen vergaan in mijn ellenden.
Ik neem op Uw getuigenissen acht.
Waar ik het oog op aarde heen moog' wenden,
't Volmaaktste vindt een eind, en derft zijn kracht,
Maar Uw gebod is wijd, en zal nooit enden.
49 Hoe lief heb ik Uw wet! Het is mijn doel
Den gansen dag haar ijv'rig te betrachten.
Hoe listig ook mijn snode vijand woel',
'k Heb wijzer geest en edeler gedachten
Door Uw geboôn, wier kracht ik staag gevoel,
Die 'k eeuwig zal met heil'gen eerbied achten.
50 Ik overtref mijn leraars in beleid,
Want ik betracht al Uw getuigenissen;
Ik overtref zelfs in voorzichtigheid
De grijsaards die de ware godsvrucht missen;
'k Bewaard' Uw wet, die zulk een licht verspreidt,
En van mijn heil mij best kan vergewissen.
51 Ik heb mijn voet geweerd van kwade paân,
Opdat ik steeds Uw woord zou onderhouden;
'k Heb mij gewacht die wegen in te slaan,
Die mij van 't spoor der deugd verbijst'ren zouden;
Want Gij hebt mij geleerd daarin te gaan
Met allen die op Uwen Naam betrouwden.
52 Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest!
Geen honig kon 't gehemelt' beter smaken.
Alleen door Uw bevelen krijgt mijn geest
Verstand van God en Goddelijke zaken,
Dies heb ik al de leugenpaân gevreesd;
En zal bedrog en slinkse wegen wraken.
53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.
54 Ik ben op 't diepst verdrukt; ai, schenk mij, HEER',
Vernieuwde kracht, sterk naar Uw woord mijn leven.
Merk op in gunst, mijn God, hoe ik U eer;
Hoe hart en mond vrijwillig offers geven;
Ai, zie daarop met welgevallen neer;
Laat in mijn hart Uw rechten zijn geschreven.
55 Mijn ziel is in mijn hand, steeds in gevaar;
'k Verlies nochtans Uw wet niet uit mijn ogen.
Zij blijft mijn doel; en, schoon een boze schaar
Mij strikken heeft gelegd door list en logen,
Ben ik van Uw bevelen hier of daar
Niet afgedwaald, noch tot hun kwaad bewogen.
56 Ik heb voor mij al Uw getuigenis,
Ten eeuwig erf, volvaardig aangenomen,
Naardien mijn hart daardoor vervrolijkt is.
Ik heb gepoogd mijn lusten in te tomen,
En 't hart geneigd, om eeuwig en gewis,
Ten einde toe, Uw wetten na te komen.
57 'k Haat ranken, vol van kwaad' en bitt're vrucht;
Maar ik bemin met al mijn hart Uw wetten.
Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht;
Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten;
'k Vertrouwd' op U, en 't blijft nog staag mijn zucht,
Om op Uw woord mijn vaste hoop te zetten.
58 Gij bozen, wijkt, opdat ik steeds 't gebod
Van mijnen Heer' nauwkeurig moog' bewaren.
Schraag mij naar Uw beloften, o mijn God,
Opdat ik leev', U lovend op mijn snaren;
Dat niemand mijn verwachting ooit bespott';
Ai, laat die mij toch nooit beschaamdheid baren.
59 Wees Gij mijn steun, dan zal ik, vrij van leed,
Mij dag aan dag in Uw geboôn vermaken;
Maar Gij, o Heer', Die mij behoudt, vertreedt
En stoot hen weg, die Uwe wet verzaken;
Want hun bedrog is leugen, 't is gesmeed
Tot mijn verderf, maar 't zal hen zelf genaken.
60 Al 't godd'loos volk verdoet G' als schuim van d' aard',
Dies zal ik Uw getuigenissen vrezen.
Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard,
Ja, zelfs is mij het haar te berg' gerezen,
Als ik op Uw gerichten heb gestaard;
Uw oordeel, Heer', kan niet dan vreeslijk wezen.
61 Gerechtigheid en recht heb ik gedaan,
Geef mij dan niet in 's onderdrukkers handen;
Wees Gij mijn Borg, en neem de rechtszaak aan
Van Uwen knecht, daar Gij hem aan ziet randen;
Laat trotsaards toch niet stout'lijk meer bestaan
Mij, naar hun wens, te knellen in hun banden.
62 Mijn ogen zijn bezweken, roodgeschreid,
In 't uitzien naar Uw heil met heet verlangen,
Het heil aan mij rechtvaardig toegezeid;
Ai, wis dan toch de tranen van mijn wangen.
Doe bij Uw knecht naar Uw goedgunstigheid;
Leer mij Uw wet, dan zal ik troost ontvangen.
63 Ik ben Uw knecht, geef mij dan recht verstand,
Zo zal ik Uw getuigenissen leren.
Nu is het tijd, dat 's HEEREN rechterhand
Haar kracht vertoon', in 't godd'loos kwaad te weren;
Men schendt Uw wet zo stout van allen kant;
Men schroomt niet meer Uw groten Naam t' onteren.
64 'k Heb Uw geboôn, mijn God, dies meer dan goud,
Ja, 't fijnste goud, bemind, en Uw bevelen
ln alles recht en vlekkeloos geschouwd,
Op 't hoogst volmaakt tot in hun minste delen;
'k Heb op geen pad der valsheid mij betrouwd,
Maar dat gehaat, hoezeer 't mijn vlees kon strelen.
65 Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren;
Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis,
Gelijk een licht, het donker op doen klaren;
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis
Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren.
66 Ik heb mijn mond begerig opgedaan,
Ik heb verlangd, gehijgd naar Uw geboden;
Zie, zie mij dan met gunstig' ogen aan,
En wees mij nu genadig in mijn noden,
Naar 't recht van hen die, deugdzaam van bestaan,
Uit liefde tot Uw Naam van 't kwade vloden.
67 Maak in Uw woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren;
En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren;
Verlos mij, Heer', van 's mensen overlast,
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.
68 Uw aangezicht vertoon' aan Uwen knecht
Een vriend'lijk oog, een troostrijk liefdeteken;
Leer mij den eis van 't altoos heilig recht.
Ik stort bedrukt gehele tranenbeken,
Omdat men U gehoorzaamheid ontzegt,
En zich niet schaamt Uw wetten te verbreken.
69 Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER';
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten;
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer.
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten;
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer
En 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten.
70 Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan,
Omdat Uw woord zo schand'lijk wordt vergeten;
Mijn vijand ziet dat met verachting aan.
Uw woord is rein, dat mag gelouterd heten;
Uw knecht wil zich daar daag'lijks mee beraân;
Hij heeft het lief, wijl 't hem zijn plicht doet weten.
71 Ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid;
'k Vergeet in smaad noch armoe Uw bevelen.
Uw recht, o Heer', is recht in eeuwigheid;
Gij zult aan elk zijn loon of straffen delen.
Uw wet, waarin zich steeds Uw glans verspreidt,
Kan mij door 't licht der zuiv're waarheid strelen.
72 Als 't mij benauwd of bang gevallen is,
Dan heb ik mij vermaakt in Uw geboden.
De zuiverheid van Uw getuigenis
Blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden;
Leer mij 't verstaan, zo leeft mijn ziel gewis,
Het naar verderf in eeuwigheid ontvloden.
73 Ik riep U aan, o HEER', met al mijn hart;
Verhoor mij, en ik zal Uw wet bewaren.
Ik riep U aan, in druk en leed verward;
Verlos mijn ziel uit angsten en gevaren;
Dan houd ik Uw getuig'nis, en in smart
Zal ik daar troost en wijsheid uit vergaren.
74 Ik heb somtijds het scheem'rend morgenlicht
Verrast, om U mijn schreien te doen horen;
'k Heb op Uw woord gehoopt, en mijn gezicht,
Eer nog het uur der nachtwaak was geboren,
Den slaap ontroofd, om, naar mijn lust en plicht,
De wijsheid van Uw reed'nen na te sporen.
75 Hoor, HEER', mijn stem naar Uw goedgunstigheid,
En geef mij naar Uw rechten kracht en leven.
Zij naad'ren mij, wier list mijn val bereidt;
Zij zijn in 't kwaad, in 't listig kwaad bedreven,
En wijken van Uw wet, zo wijdverleid,
Terwijl zij zich aan boosheid overgeven.
76 Maar, HEER', Gij zijt nabij, Gij ziet mij aan;
De waarheid is aan Uw geboôn verbonden;
Ik wist vanouds reeds uit Uw woord en daân,
Dat al wat Gij getuigd hebt, ongeschonden
En vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan,
Gevestigd op onwankelbare gronden.
77 Zie mijn ellend', o Heer', en help Uw knecht;
Want Uwe wet is in mijn hart geschreven.
Ai, twist Gij Zelf mijn twistzaak naar Uw recht;
Verlos mij, sterk met nieuwen moed mijn leven,
Naar 't Godd'lijk woord, mij gunstig toegezegd,
En mij ten troost, in angst en druk, gegeven.
78 Het heil is ver van 't goddeloos geslacht;
Dat, gans vervreemd van deugd en reine zeden,
Den inhoud van Uw wetten niet betracht.
O HEER', hoeveel zijn Uw barmhartigheden!
Ai, beur mij op, vernieuw mijn levenskracht,
Naar 't Godd'lijk recht, verhoor toch mijn gebeden.
79 't Getal van mijn vervolgers is zeer groot,
Van hen die mij als weêrpartijders haten;
Maar 'k wijk van Uw getuig'nis in geen nood.
Ik heb gezien, hoe zij die U vergaten,
Trouw'loosheid doen; Gij weet, hoe 't mij verdroot,
Als ik hen zag Uw heilig woord verlaten.
80 Ai, zie, o HEER', dat ik Uw wet bemin;
Uw gunst vernieuw' mijn leven en mijn krachten.
Uw Godd'lijk woord is waarheid van 't begin;
Uw recht heeft nooit verandering te wachten;
Dies houd ik dat met een verblijden zin;
Leer door Uw Geest mij dat gestaag betrachten.
81 Toen vorsten mij vervolgden zonder reên,
Vreesd' ik Uw woord, met die Uw heil beminden.
Ik ben verblijd om Uw goedgunstigheên,
Die meer en meer mij aan Uw dienst verbinden;
'k Vind groter vreugd in Uw beloft' alleen,
Dan hij die ooit een groten buit mocht vinden.
82 Ik haat bedrog en valsheid van gemoed,
'k Heb in mijn hart een gruwel van die zonden;
'k Bemin Uw wet, die mijne ziel behoedt.
Ik loof, o HEER', aan Uwen dienst verbonden,
U zevenmaal des daags, om al het goed
En 't recht, in Uw gerechtigheid gevonden.
83 Wat vree heeft elk die Uwe wet bemint!
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER', die al mijn blijdschap in U vind,
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten;
'k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind;
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.
84 Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen.
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles miss',
Door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen.
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is;
'k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen.
85 O HEER', sla toch op mijn geschrei Uw oog;
Wil naar Uw woord mijn geest verstandig maken;
Zie gunstig op mij neder van omhoog;
Laat mijn gebed voor Uwen troon genaken;
Red, daar mij 't leed zo diep ternederboog,
Red mij naar Uw beloft', en richt mijn zaken.
86 Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden.
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o Heer';
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.
87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt,
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen.
Ik haak, o HEER', naar 't heil mij toegezeid;
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen;
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid,
In Uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen.
88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren.
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.